Kvalitet & miljö

Kvalitetspolicy

RCW ska verka för ständig förbättring och nöjda kunder genom att:
– Utföra våra uppdrag effektivt, i rätt tid med hög servicenivå.
– Ha kunnig serviceinriktad personal.
– Ha modern utrustning i bra skick.
– Om fel uppstår effektivt rätta dessa.
– Att inom ramen för bolagets kvalitetsledningssystem uppnå ställda kvalitetsmål.
– Att följa gällande lagar, förordningar och andra krav.
– Att personalen har erforderliga utbildningar.

Miljöpolicy

RCW skall vid varje tillfälle, med utgångspunkt från kundens krav och våra egna resurser
ständigt hålla miljöaspekterna på dagordningen. Som åkeri har vi en negativ effekt på miljön
men genom att vidta olika åtgärder kan vår miljöpåverkan minskas samt lönsamheten ökas.
RCW skall bidra till en långsiktig utveckling genom att erbjuda och utveckla effektiva
transporter med minsta möjliga miljöpåverkan.
Genom att alltid arbeta med miljön så skapar RCW en konkurrensfördel när
transportupphandlingar genomförs. Men även då det finns stora kostnadsbesparingar att
göra av såväl drivmedel som andra förslitningsartiklar.
För att uppnå kvalitet- och miljöpolicy skall RCW:
– Genom utbildning och information se till att alla som arbetar i organisationen tar
ansvar och verkar för företagets kvalitets- och miljöpolicy
– Informera personal om företagets kvalitets- och miljöarbete på ett sådant sätt att
förtroende skapas för RCW

MILJÖÅTGÄRDER
– Öka kunskapen och höja medvetandet kring miljöfrågor hos alla anställda och ge
dem möjlighet att väga in miljöaspekter i sina arbetsuppgifter.
– Ständigt sträva efter att förbättra utnyttjandet av våra resurser.
– Ett socialt och etiskt ansvarstagande.
– Vid nyinvesteringar alltid fokusera på alternativa energislag och minskning av
energianvändningen.
– Inköp av lastbilar med EURO 6 klassade motorer.
– Använder drivmedel från förnyelsebara källor.
– Regelbundet byta olja och andra vätskor.
– Att köpa så miljövänliga däck som möjligt.
Åkeriet använder rätt typ av däck och med rätt lufttryck för att säkerställa att
bränsleförbrukningen blir så låg som möjligt
– Återvinning av däck och batterier.
– Rådgivning till kunder.
– Se miljöförbättrande åtgärder som långsiktiga investeringar.
– Bevaka forskning och utveckling kring bränslen, transportmedels-teknik och logistik.
– Återföra utvunna resurser till samhället. De handlar om plast, papper, skrot, metall
och elektronik, trä och träflis, avfallsbränslen samt däck för energiproduktion.
– Bistå byggarbetsplatser med källsortering.
– Endast svanmärkta tvätt och rengöringsmedel.
– Porslin istället för plastmuggar i lunchrummet.
– Återvinning av papper.

Passiv körstil
– Externa utbildningar vidtas för att minimera skadorna och implementera en passiv
körstil hos åkeriets chaufförer vilket i sin tur leder till minskad miljöpåverkan
– Ecodriving och informationstekniska lösningar som medverkar till lägre
miljöbelastning.
– Vi är utbildade i sparsam körning, vilket ger oss ökad förståelse om vikten av att
spara bränsle med hänsyn till både miljö och ekonomi.
– Sparsam körning sliter också mindre på däck och fordon, samtidigt som olycksrisken
minskar.
– Vi arbetar aktivt för att minska bränsleåtgången. En duktig förare kan sänka
bränsleförbrukningen med 10 procent och har fordonet dessutom en modern motor
minskar utsläppen av växthusgaser ytterligare.
– Ständigt föra en dialog med åkeriets chaufförer om hur många incidenter vi är
inblandade i och hur dessa kan minimeras genom att köra mer passivt.
– Internt följs åkeriets incidenter upp

Kompetens

Vi är alla utbildade kranförare, har läst ”Arbete på väg”, ADR för farligt gods, handledarutbildning i APL- arbetsplatslärande, samt trafiksäkerhet, körträningsmetodik och pedagogik.

Vi har även kranförarutbildning i samarbete med instruktör godkänd av TYA.

Kontakta oss

Ej läsbart? Ändra text. captcha txt

Skriv och tryck på enter för att söka.